ស្រាយនៃការន័រវែសនីតិវិធីនិងអម្ពិលបណ្តឹងគំរូខ

នៅលើឬមុនពេលការប្រសិទ្ធិភាពបរិច្ឆេទ,ន្មានសម្រាប់ នឹងប្រតិបត្តិនិងផ្តល់នូវដើម្បីសុំការន័រវេស-ភាសាអង្វរភ្ជាហ៏ដូចជាពិព័រណ៍ក្រាម,ដែលសុំនឹងកាន់នៅក្នុង (និង មិនបង្កត្រូវបានដាក់នៅក្នុងការន័រវែសដំណើរ)រហូតដល់ការពិចារណាជាបង់ប្រាក់ដើម្បី នៅក្នុងអនុលោមជាមួយនឹងអត្ថបទទីពីរនៃកាព្រមព្រៀងនេះ។ លើ បង្កាន់ដៃនៃការពិចារណាកនឹងភ្លាមជូនដំណឹងសុំថាសុំនិងតីន័រវែសបុគ្គលិកទូន្មានក្នុងន័រវែសត្រូវបានអនុញ្ញាដើម្បីប្រឆាំងជាសញ្ញាបង្ហាក្រាមនិងឯកសារបង្ហាក្រាមនៅក្នុងការន័រវែសដំណើរ,ហើយសុំនិងអតីតន័រវែសបុគ្គលិកនឹងណែនាំរបស់ពួន្មានក្នុងន័រវែសដើម្បីឯកសារបង្ហាក្រាមនៅក្នុងការន័រវែសនីតិវិធី។ នៅលើប្រសិទ្ធិភាពបរិច្ឆេទ,រប្រឹងតីន័រវែសបុគ្គលិកនឹងផ្តល់នូវទិន្នន័យការពារអាជ្ញាធរសម្គាល់នៅក្នុងការន័រវេស-សាទបានភ្ជាហ៏ដែលជាពិព័ណ៌ឯការដកភីណ្តឹង។ កិច្ចខ្មែរបកប្រែនៃការអង្វរនិងសម្គាល់នៅក្នុងវត្ថុតាងក្រាមនិងឯករៀងគ្នាមានរួមបញ្ចូលសម្រាប់គោលបំណងតែប៉ុណ្ណោះ។ សុំនិងតីន័រវែសបុគ្គលិកគ្នាយល់ព្រមដើម្បីផ្តល់នូវហេតុផលជំនួយដល់ លើការស្នើសុំនៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការពារឬ ការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយមុនពេលន័រវេទិន្នន័យការពារអាជ្ញាធកើតឡើងពីឬទាក់ទងទៅភីណ្តឹង។.