ន័រវេ៖ការងារកម្មវិធីនៅក្នុងន័រវែស,គ្របដណ្តអក្សរ,ប្រវត្តិរបស់និងការងារសំភាសន៍៖មុនពេលដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ការងារអនាគតមេធាវីជាសហការរៀបចំ,និងមេធាវីនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងប្រាំមួយភីម៉ោង។ យើងជឿជាពិតសហគ្រិនផ្នត់ជាវិធីខាងស្ដាំដើម្បីវិធីសាស្រ្តការផ្លាស់ប្តូរថ្មី,ហើយយើងជឿផងដែរអ្នកគួរតែត្រូវបានផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរជំនួសនៃការអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរកំណត់របស់អាជីវកម្ម។