កកេរផ្ទះល្វែងនៅបណ្ដោយខាងកើតធំបណ្ដោយខាងជើងដាកូតាកំណត់នៅក្នុតីសម្ពោណ្ដោងកេរ្តិ៍ផ្ទះល្វែងធំទូលាយផ្តល់ជូនប្លង់និងលេងសាជីវកម្មផ្ទះល្វែង។ ផ្ទះល្វែងនេះសហគមន៍របស់ទីតាំងល្អនៅជិតវិទ្យាល័យនៃកូតាខាងជើងគឺនៅក្នុងការដើរចម្ងាយនៃការល្អបំផុតទំនើបនិងធំឈាម,ការធ្វើឱ្យកេរ្តិ៍ដំណែលដ៏ល្អឥតខ្ចោះកន្លែងដើម្បីហៅផ្ទះ។